2560. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Mill en Sint Hubert

De gemeente Mill en Sint Hubert herziet het bestemmingsplan buitengebied. Er is een m.e.r. doorlopen vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan mogelijk kaderstellend is voor m.e.r.(beoordelings-)plichtige activiteiten.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2011 Datum kennisgeving
14-06-2011 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2011 Adviesaanvraag
12-09-2011 Advies uitgebracht
Advies Reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-02-2012 Kennisgeving MER
07-02-2012 Ter inzage legging MER
08-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing:

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkoming(en), die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. 

 

Als gevolg van onderstaande tekortkomingen maakt het MER slechts zeer summier duidelijk waar zich specifieke kansen of knelpunten voordoen en hoe daarop via het bestemmingsplan kan worden ingespeeld. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen.

 

Zo is er in het MER alleen gekeken naar de effecten van variaties in veehouderij ontwikkelingen. Hierdoor ontbreekt inzicht in de mogelijkheden om met andere ambities sturing te geven aan de inrichting van het landelijk gebied (of delen ervan). De reikwijdte van het MER en de alternatiefontwikkeling is daarom te beperkt.

 

Daarnaast heeft de Commissie essentiele tekortkomingen geconstateerd ten aanzien van de referentiesituatie, een worst case scenario, de effectbeoordeling op landschap, cultuurhistorie, bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit. Tot slot bevat het MER een onvolledige Passende beoordeling waardoor het onduidelijk is of aantasting van natuurlijke kenmerken van omliggende Natura 2000-gebieden door het voornemen kan worden uitgesloten.

 

De Commissie spreekt haar waardering uit voor het uitgevoerde Gezondheidseffectstudie (GES, 24 januari 2012). In dit GES rapport geeft de GGD aanbevelingen voor de ontwikkelingen in het plangebied. De GGD geeft aan dat variant B de gunstigste resultaten voor geurbelasting en gezondheid oplevert. 

 

De gemeente gaat een aanvulling op het MER opstellen, deze laat zij niet door de Commissie toetsen.

 

Reikwijdte en detailniveau:

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming en adviseert om in het plan-MER in ieder geval onderstaande informatie op te nemen:

  • concretisering van de ruimtelijke ambities uit de concept-structuurvisie naar bestemmingsplanniveau, deze concretiseringslag geeft sturing aan de alternatiefontwikkeling en de beoordeling van de alternatieven;
  • inzicht in de totstandkoming van alternatieven;
  • inzicht in de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied met name op het gebied van landschap, cultuurhistorie, natuur, bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  • de maximaal mogelijke effecten van de alternatieven op in ieder geval de aspecten natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en leefomgevingskwaliteit;
  • een Passende beoordeling wanneer significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Jan van der Grift
ing. Rob Vogel

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Mill en St. Hubert

Bevoegd gezag
Gemeente Mill en St. Hubert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D11.4 2011: intensieve landbouw

Bijgewerkt op: 10 jul 2018