2559. Winning suppletiezand Noordzee

Dienst Noordzee van Rijkswaterstaat wil zand winnen uit de Noordzee om de bestaande kustlijn en het kustfundament te behouden als onderdeel van de bescherming tegen overstromingen vanuit zee. Voor de besluitvorming over de vergunning op basis van de Ontgrondingswet wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-07-2011 Aankondiging start procedure
05-07-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
08-10-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-10-2012 Ter inzage legging MER
14-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
Het MER geeft een transparante en zorgvuldige onderbouwing van de keuzes en selectie van zoekgebieden en potentiële zandwinningslocaties. De effecten van de alternatieven zijn in het MER voldoende beschreven. Het MER kon meer toegespitst worden op de wezenlijke veranderingen in de Noordzee die tot aanzienlijke milieugevolgen kunnen leiden door te verwijzen naar eerdere MER’en en het Monitoring en evaluatie programma voor de zandwinning in de Noordzee.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in haar advies de keuzes en selectie van zoekgebieden en potentiële zandwinningslocaties te onderbouwen op basis van milieuargumenten. Daarnaast vraagt de Commissie ook om de effecten van (milieuvriendelijke) varianten in de methode van winning, de winningsdiepte en periode van winning te onderzoeken en speciale aandacht aan de effecten voor natuur te besteden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
drs. Sjoerd Dirksen
ir. Johan van der Gun

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.2 2011: oppervlaktedelfstoffen in zee

Bijgewerkt op: 10 jul 2018