2557. Maximabrug Alphen aan den Rijn - Rijnwoude

De gemeenten Rijnwoude en Alphen aan den Rijn willen een extra brug over de Rijn realiseren om de kern Koudekerk aan den Rijn en aanliggende industrieterreinen beter te ontsluiten. Voor de besluitvorming over de wijziging van het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-06-2011 Aankondiging start procedure
13-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-09-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
22-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
29-12-2011 Kennisgeving MER
29-12-2011 Ter inzage legging MER
16-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat alle alternatieven voldoen aan de doelstelling om de huidige verkeerssituatie in de kern van Koudekerk aan den Rijn te verbeteren en de nieuwe woonwijk Rijnpark en het industrieterrein Hoogewaard beter te ontsluiten. De doelstelling om de verkeersdruk op de Gnephoek in Alphen aan den Rijn te verminderen, wordt niet gehaald.

 

Het MER mist het detailniveau over het aandeel vrachtverkeer, de toekomstige verkeersbelasting op wegvakken buiten het plangebied en op de individuele kruispunten binnen het plangebied. Met deze informatie kan bij de verdere uitwerking van de Maximabrug ingeschat worden of nog additionele maatregelen noodzakelijk zijn om de doelstelling voor de verbetering van de verkeersafwikkeling te halen.

 

Maximabrug lange termijn (inclusief rondweg)
Voor een betere onderbouwing van de keuze van een voorkeursalternatief voor de Maximabrug in combinatie met een eventuele noordwestelijke rondweg acht de Commissie het noodzakelijk om voor de alternatieven ook de effecten op de thema’s landschap, cultuurhistorie, duurzaamheid en klimaat nader te onderzoeken.

 

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan van der Grift
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Rijnwoude

Bevoegd gezag
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Rijnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018