2552. Windturbines Lanakerveld Maastricht

Imtech Nederland b.v. wil een windturbinepark met een gezamelijk vermogen van 12 Mw aanleggen in Lanakerveld, Maastricht. Met de aanvulling op het MER heeft gemeente Maastricht voldoende informatie om een besluit te nemen over het bestemmingsplan. Uit de aanvulling blijkt dat binnen de door Maastricht gestelde randvoorwaarden geen milieuvriendelijker opstellingsvormen mogelijk zijn.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-06-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-06-2011 Aankondiging start procedure
20-06-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
24-08-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
14-11-2011 Kennisgeving MER
14-11-2011 Ter inzage legging MER
18-11-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
17-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-2012 Datum kennisgeving
17-02-2012 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2012 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
In de aanvulling op het MER zijn andere locaties beoordeeld. Daaruit blijkt dat andere kansrijke locaties negatieve gevolgen hebben voor vliegroutes van vleermuizen of tot veel geluidhinder leiden en/of niet binnen de randvoorwaarden van de gemeente passen. De aanvulling concludeert dat Lanakerveld de meest geschikte locatie is. De Commissie is het hiermee eens.


Toetsingsadvies
Uit het MER bleek dat de windturbines negatieve gevolgen zullen hebben voor de openheid van het landschap, de gezondheid van omwonenden en de vliegroutes voor vleermuizen en vogels. De Commissie adviseert om het zoekgebied voor windturbines naast Lanakerveld te verbreden naar het Zouwdal en Belvédere, omdat daar wellicht locaties zijn met minder gevolgen.


Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt de selectie van locatiealternatieven en uiteindelijke varianten voor windenergie goed te onderbouwen op basis van de energieopbrengst in relatie tot zo klein mogelijke gevolgen voor milieu en landschap. Daarnaast vraag de Commissie om aandacht te besteden aan de effecten op landschap, vogels, vleermuizen, geluid en slagschaduw.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Imtech Nederland BV

Bevoegd gezag
Gemeente Maastricht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 10 jul 2018