2551. Bestemmingsplan buitengebied Loon op Zand

De gemeente Loon op Zand stelt een nieuw bestemmingsplan voor haar buitengebied op. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor uitbreiding en/of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Het kan daardoor effect hebben op Natura 2000-gebieden. Daarom is ten behoeve van de besluitvorming over het plan een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De Commissie m.e.r. heeft een (aantal) tekortkoming(en) in het MER gesignaleerd, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen. De tekortkomingen betreffen: onduidelijkheid over de gebruikte gegevens, o.a. met betrekking tot aantallen dieren. onvolledigheden in de Passende beoordeling.  

Procedure en adviezen

Toetsing
08-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-06-2011 Kennisgeving MER
08-06-2011 Ter inzage legging MER
30-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Gerwin Gabry
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Loon op Zand

Bevoegd gezag
Gemeente Loon op Zand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018