2546. Provinciale weg N309 't Harde - Oostendorp

De N309 tussen 't Harde en Oostendorp kent problemen op het gebied van verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Met het vaststellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) wil de provincie Gelderland een besluit nemen over de aanpak van deze problemen. Voor het vaststellen van het PIP wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. De Commissie adviseert onder meer om een kwantitatieve analyse van de leefomgevings- en verkeersgerelateerde problemen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
31-08-2011 Aankondiging start procedure
31-08-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-10-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
24-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt dat alle alternatieven voldoende probleemoplossend zijn tot 2025/2030. De alternatieven waarbij een nieuwe rondweg wordt aangelegd scoren beter op het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid dan ingrepen op het bestaande wegtracé. De rondwegalternatieven leiden ook tot sterk negatieve effecten op natuur en landschap waardoor deze niet haalbaar worden geacht.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een kwantitatieve analyse van de leefomgevings- en verkeersgerelateerde problemen en op basis hiervan een onderbouwing van de doelen.
  • Een onderbouwing van de in het MER te onderzoeken alternatieven.
  • De effecten van de alternatieven op leefbaarheid, natuur, landschap en cultuurhistorie.
  • Inzicht in de mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ing. Harry Kingma
ir. Diederik Metz

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Gelderland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018