2541. Uitbreiding zandwinning Calduran Kalkzandsteenfabriek Roelfsema te Hoogersmilde

Calduran, de eigenaar van kalkzandsteenfabriek Roelfsema in Hoogersmilde, wil de zandwinning voor de kalkzandsteenfabriek uitbreiden. De beoogde uitbreiding bevindt zich aan de noordzijde van de huidige winplas. Dit gebied heeft nu een agrarische functie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
06-05-2011 Aankondiging start procedure
06-05-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-11-2011 Kennisgeving MER
23-11-2011 Ter inzage legging MER
30-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie stuitte tijdens de toetsing van het MER op onduidelijkheden. Bevoegd gezag en initiatiefnemer hebben daarom een mondelinge en schriftelijke toelichting gegeven. Deze ging over de ecologische beoordeling van de gevolgen voor het Leggelderveld en over de gevolgen voor de leefomgeving, met name geluid. De Commissie is uiteindelijk van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluiten over de ontgrondingenvergunning en de herziening van het bestemmingsplan in het MER aanwezig is.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het  MER:

  • Inzicht in het geohydrologische en ecohydrologische systeem en de effecten hierop.
  • Gevolgen voor de natuur door hydrologische veranderingen en (eventueel) verstoring.
  • Gevolgen voor de leefomgeving door de winwerkzaamheden en transportbewegingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
ing. Bart van Pagée
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Calduran Kalkzansteen B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Gemeente Midden-Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018