2538. Infra-Studie Kempenbaan en nieuwe aansluiting A67 te Veldhoven

De gemeente Veldhoven wil de doorstroming van de Kempenbaan optimaliseren om onder andere de ontwikkeling van bedrijventerrein De Run te faciliteren. Dit door enerzijds een capaciteitsuitbreiding van de Kempenbaan en anderzijds de aanleg van een nieuwe aansluiting van de Kempenbaan op de A67. Voor het besluit over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-04-2011 Aankondiging start procedure
15-04-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
20-04-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
20-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
02-04-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-2013 Kennisgeving MER
05-04-2013 Ter inzage legging MER
29-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het is onduidelijk wat de effecten zijn van extra stikstofdepositie van het plan op daarvoor kwetsbare habitats in Natura 2000-gebieden. Daarom wordt in het MER wordt ten onrechte geconcludeerd dat er door het initiatief geen aantasting van natuurlijke kenmerken en waarden van de Natura 2000-gebieden zou kunnen plaatsvinden.  


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt in het MER een analyse te maken die inzicht geeft in de locatie en omvang van de problemen en knelpunten en de doelen die daaruit volgen concreet maakt. Daarnaast vraagt de Commissie om de trechtering van de alternatieven te onderbouwen op basis van de milieugevolgen. Ook vraagt de Commissie om te zoeken naar mogelijke varianten met minder milieugevolgen en met name minder gevolgen voor de ecologische hoofdstructuur. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Veldhoven

Bevoegd gezag
Gemeente Veldhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018