2532. Natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden

De provincie Utrecht wil een inrichtingsschets vaststellen voor natuurontwikkeling in het Utrechtse deel van het gebied Wilnisse Bovenlanden. Dit is een project met een lange voorgeschiedenis en veel betrokken partijen. De provincie heeft besloten (vrijwillig) de m.e.r.-procedure te doorlopen om te komen tot een voorkeursalternatief voor de inrichting.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-04-2011 Kennisgeving MER
14-04-2011 Ter inzage legging MER
23-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiĆ«le informatie aanwezig is om een besluit te nemen over / keuze te maken uit de onderzochte inrichtingsvarianten. Gezien de geformuleerde doelstellingen voor het project (de natuurdoeltypen uit het Natuurgebieds-plan de Venen  uit 2001) zijn dit relevante varianten.  

Doordat het beheer cruciaal is voor de ontwikkeling van de beoogde natuur is niet volledig zeker in hoeverre deze natuur zich zal gaan ontwikkelen. Daarom adviseert de Commissie eerst het beheer uit te werken, voor een definitief besluit te nemen. Ook adviseert de Commissie nadere informatie over de factoren die van belang zijn voor ontwikkeling van de gewenste natuur te betrekken bij de uitwerking van dit beheer. Eventueel kan overwogen worden  de inrichting van de oppervlakte nat schraalland gefaseerd uit te voeren, de ontwikkeling te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wibe Altenburg
ir. Richard Mentink

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018