2530. Anna's Hoeve RWZI, gemeente Hilversum

Het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum wil de Anna’ Hoeve rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Hilversum renoveren, of op een andere plaats herbouwen. Voor de besluitvorming over een partiële herziening van het bestemmingsplan Nieuw Anna’s Hoeve is een milieueffectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Hilversum is bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Toetsing
24-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-03-2011 Kennisgeving MER
24-03-2011 Ter inzage legging MER
23-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Uit het MER blijkt dat een membraanbioreactor en een moderne maar conventionele riool waterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelijk of positiever uitvalt voor de geurbelasting en andere milieugevolgen dan de huidige RWZI of een optimalisatie van de huidige RWZI. Dit staat tegenover een hoger energieverbruik van een membraanbioreactor en een moderne RWZI. Het MER toont aan dat hinder door geur en geluid beperkt zal blijven tot het plangebied van de nieuwe installatie. Er zijn voor alle alternatieven geen effecten op natuurwaarden te verwachten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim van Doorn
drs. Joost van der Pluijm
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hilversum

Bevoegd gezag
Gemeente Hilversum

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C15.1 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 10 jul 2018