253. Industriezandwinning Geertjesgolf (IZP-H1) te Beuningen

Het betreft het voornemen tot ontgronding van de locatie Geertjesgolf en de aanleg van een voorhaven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-10-1989 Datum kennisgeving
10-10-1989 Ter inzage legging van de informatie
08-12-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Aanvullende richtlijnen
24-03-1993 Datum kennisgeving
24-03-1993 Ter inzage legging van de informatie
19-05-1993 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-04-1994 Kennisgeving MER
06-04-1994 Ter inzage legging MER
09-06-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
30-11-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-02-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De provincie Gelderland heeft in juni 1988 haar Industriezandwinningsplan (IZP), eerste fase vastgesteld. In dit plan wordt de locatie ‘Geertjesgolf’ aangewezen als winlocatie voor de winning van beton- en metselzand ter voorziening in de landelijke behoefte aan Industriezand. De provincie heeft voor de vaststelling van dit plan in 1987 een verzoek tot ontheffing van de m.e.r.-plicht ingediend op grond van artikel 7.5, lid 2 van de Wm. Dit verzoek is destijds positief beantwoord. Enkele personen en instanties hebben beroep aangetekend tegen deze ontheffingsverlening bij de Raad van State. De afdeling geschillen van bestuur heeft wegens een vormfout tijdens deze procedure de ontheffing nietig verklaard. Dit betekent, dat het IZP niet kan worden geëffectueerd. Bij het opstellen van haar advies voor richtlijnen heeft de Commissie daarom gevraagd de keuze van de locatie Geertjesgolf te beargumenteren en hierbij dieper in te gaan op met name de milieuargumenten. Zij tekende hierbij aan, dat de provincie de daartoe benodigde informatie aan de initiatiefnemer zou moeten verschaffen.

Op 24 oktober 1989 heeft de provincie de minister van VROM en de minister van LNV verzocht om opnieuw een uitspraak te doen over het in 1987 ingediende ontheffingsverzoek. De Ministers hebben op 13 augustus 1990 ontheffing verleend van de verplichting tot het opstellen van een MER ten behoeve van de vaststelling van het IZP Gelderland, eerste fase. Door de gemeente Beuningen en door twee particulieren is een beroep ingesteld tegen de ontheffing. Het beroep is op 11 maart 1992 door de Raad van State verworpen.

Op 24 maart 1993 is een Tussenrapportage van Industriezand B.V. als aanvullende startnotitie ter inzage gelegd. In deze Tussenrapportage wordt melding gemaakt van een tweede locatievariant. De toekomstige plas zal in deze variant in oostelijke richting worden opgeschoven, inclusief een meer oostelijk gelegen voorhavenvariant.

In haar toetsingsadvies van 9 juni 1994 adviseerde de Commissie het MER op een aantal punten aan te vullen. De volgende aspecten zijn genoemd: herinrichting, biotische aspecten, grondgebruik, zettingen, stofhinder, voorhaven, locatie van de procesinstallaties. Bij de toetsing van de aanvulling op het MER concludeerde de Commissie dat alle gevraagde informatie adequaat in de aanvulling is verwerkt. Het MER en de aanvulling daarop vormden naar de mening van de Commissie een goede basis voor de besluitvorming.

Na veel discussie over het grootschalig ontzanden binnen de provincie Gelderland1 is uiteindelijk het startsein voor de zandwinning bij de Geertjesgolf gegeven in mei 2001.

1 Zie onder andere project 271.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bennema
dr. Henk Everts
ir. Mülschlegel
ir. Zaat

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschappij tot Verwerving van Industriezand B.V.

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018