2529. Bestemmingsplan buitengebied Etten-Leur

De gemeente Etten-Leur werkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor dit bestemmingsplan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings) plichtige activiteiten (zoals intensieve veehouderij en glastuinbouw) en mogelijk effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Het milieueffectrapport dient ter onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-03-2011 Aankondiging start procedure
28-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
07-06-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-04-2012 Kennisgeving MER
12-04-2012 Ter inzage legging MER
31-05-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing

 

De Commissie is van mening dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Uit het MER blijkt dat de milieueffecten, afhankelijk van het beschouwde aspect en alternatief, neutraal tot zeer negatief scoren. Op grond daarvan concludeert de Commissie dat de alternatieven niet tegemoet komen aan de hoofddoelstelling voor het bestemmingsplan. Met name de milieueffecten van het voorkeursalternatief en het worst- case alternatief zullen fors zijn. Uit de Passende beoordeling blijkt dat alleen bij het vastleggen van de huidige feitelijke situatie geen toename van stikstofdepositie te verwachten is.

De Commissie heeft geen (voor)ontwerpbestemmingsplan ontvangen van het bevoegd gezag. De Commissie wijst er daarom op dat het bevoegd gezag zelf na moet gaan of het MER ten grondslag kan liggen aan het bestemmingsplan.

 

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  •  een integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied, met duidelijk omschreven ambities, die kan dienen als toetsingskader voor de beoordeling van de alternatieven;
  • inzicht in de ‘milieugebruiksruimte’ in het gebied, die mede bepaald wordt door beleid en regelgeving op het gebied van natuur (vermestende en verzurende stoffen, verstoring), bodem- en waterkwaliteit en waterkwantiteit, landschap, cultuurhistorie en geluid- en geurhinder;
  • de maximaal mogelijke effecten van het voornemen op natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorie en leefomgevingskwaliteit. Neem een Passende beoordeling in het MER op wanneer significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Henk Janssen
drs. ing. Leo Oprel
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Etten-Leur

Bevoegd gezag
Gemeente Etten-Leur

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14 2011: pluimvee/varkens
D09 2011: landinrichting
D14 2011: intensieve veehouderij
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018