2519. Bestemmingsplannen Buitengebied Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn wil vijf bestemmingsplannen voor het buitengebied herzien. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en  omdat de bestemmingsplannen kaders stellen voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten wordt een m.e.r.-procedure gevolgd.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-02-2011 Aankondiging start procedure
17-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-05-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte detailniveau
Toetsing
17-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER en de Passende beoordeling een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over de afzonderlijke bestemmingsplannen. Omdat er vijf afzonderlijke bestemmingsplannen worden vastgesteld, dient het MER de specifieke milieuinformatie per bestemmingsplan te bevatten. Het MER en de Passende beoordeling maken niet duidelijk of en hoe kan worden uitgesloten dat de ontwikkelingen waarvoor de bestemmingsplannen ruimte zullen bieden leiden tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden Veluwe en Landgoederen Brummen.

De Commissie adviseert de ontbrekende informatie per bestemmingsplan aan te vullen voordat het definitieve besluit over het betreffende plan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eenkema
ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Apeldoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018