2518. Rijksstructuurvisie Almere-Amsterdam-Markermeer (voorheen Rijk-Regioprogramma Almere Amsterdam Markermeer, RRAAM)

Het kabinet nam in 2009 een principebesluit over de groei van Almere: naast 60.000 nieuwe woningen, komt er ook een goede ontsluiting en een toekomstbestendig ecologisch systeem in het IJmeer en Markermeer. De plannen worden vastgelegd in een Rijksstructuurvisie. Het opgestelde MER richt zich vooral op de infrastructuur. De Commissie vindt dat de milieueffecten van een keuze voor een nieuwe brug of tunnel tussen Amsterdam en Almere goed zijn beschreven.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-03-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-03-2011 Aankondiging start procedure
10-03-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Tussentijdse toetsing
19-06-2012 Voorlopig advies uitgebracht
03-09-2012 Advies uitgebracht
Voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Addendum bij voorlopig tussentijds toetsingsadvies
Tussentijds toetsingsadvies
2518 persbericht bij tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
28-05-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies (2013)
In het kader van een pilot procesgericht adviseren heeft de Commissie concepten van rapporten getoetst en een tussentijds toetsingsadvies uitgebracht. Zo kon het advies van de Commissie meewegen bij de bestuurlijke standpuntbepaling die voorafging aan het opstellen van de Structuurvisie.
Nu bij de ter visie legging van de Structuurvisie heeft de Commissie gekeken wat met haar aanbevelingen is gedaan. De conclusie is dat deze afdoende in de definitieve rapporten zijn verwerkt, waarmee het eindoordeel van de Commissie positief is.
Uit de Ontwerp-Structuurvisie blijkt overigens dat een besluit over een nieuwe brug of tunnel pas valt als er in Almere ten minste 25.000 nieuwe woningen zijn gebouwd en er zicht is op afronding van de tweede fase van Amsterdam IJburg.

 

Tussentijds toetsingsadvies (2012)
Het MER en bijbehorende stukken bieden voldoende informatie om een keuze te maken of en welke infrastructuur tussen Amsterdam en Almere in de toekomst aangelegd zou moeten worden. De beschikbare informatie geeft het volgende beeld:

 

  • Een nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Almere leidt tot negatieve gevolgen voor het milieu, vooral voor natuur, geluid en landschap/cultuurhistorie.
  • Uit de opgestelde kostenbatenanalyse blijkt dat een nieuwe verbinding onvoldoende (economische) waarde toevoegt. Investeringen in verbetering van het openbaar vervoer in Almere zelf (alternatief Hollandse Brug) kunnen wel leiden tot een positief kosten-batensaldo.
  • Concrete maatregelen waarmee de ambitie wordt ingevuld om Almere uit te laten groeien tot een complete en evenwichtige stad moeten nog (verder) worden uitgewerkt.
  • Voorafgaand aan de bouw van de geplande 60.000 nieuwe woningen en nieuwe infrastructuur zijn forse investeringen nodig in de natuur van het IJmeer en Markermeer. 

 

 

Advies reikwijdte en detailniveau (2011)
De Commissie vond de volgende punten in het MER het belangrijkst:

 

 

  1. Een uitgewerkte analyse van de probleem- en doelstellingen ter onderbouwing van nut en noodzaak van het voornemen en voor de brede verkenning van relevante (nog niet eerder genoemde) alternatieven.
  2. Een navolgbare trechtering van alternatieven tot een voorkeursalternatief, waarbij het milieubelang een prominente plaats heeft gekregen. Bij het milieubelang ligt het accent op natuur (Natura 2000) en kwaliteit van de leefomgeving.
  3. Goede afstemming tussen het MER en de maatschappelijke kostenbatenanalyse.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018