2517. Vleeskuikenhouderij F.A.M. uit het Broek, Verlengde Elfde Wijk 8 te Dedemsvaart

F.A.M. uit het Broek wil zijn vleeskuikenbedrijf met 180.000 dieren aanpassen en uitbreiden tot 558.000 vleeskuikens. Voor de besluitvorming over de aanvraag van de vergunning en over de wijziging van het bestemmingsplan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-01-2011 Aankondiging start procedure
12-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
15-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
13-04-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-04-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
04-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-02-2013 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing aanvulling op het MER

De Commissie constateerde bij toetsing van het MER dat daarin essentiële informatie voor de besluitvorming ontbrak. Daarop is een aanvulling op het MER aangeleverd, waarin nader is ingegaan op onder meer de maximale mogelijkheden van het plan, de referentiesituatie, de effecten van stikstofdepositie en geur en de samenvatting van het MER.

De Commissie vindt dat in de aanvulling aan het grootste deel van de bovengenoemde tekortkomingen tegemoet is gekomen, maar dat nog steeds essentiële informatie ontbreekt. Het MER geeft onvoldoende informatie over de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. Daarnaast voldoet de samenvatting niet aan de eisen van een volledige, zelfstandig leesbare  samenvatting van het MER. De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie aan te vullen voordat de besluiten over de vergunning en de bestemmingsplanwijziging worden genomen.Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het op te stellen MER:

  • De gevolgen van het voornemen op kwetsbare natuur, zoals de natura 2000 gebieden Vecht en Beneden Regge en Engbertdijksvenen en de EHS.
  • De geuremissie van het bedrijf en de invloed daarvan op de omgeving.
  • De fijn stof emissie van het bedrijf  en de invloed daarvan op de omgeving.
  • De geohydrologische effecten als gevolg van het toepassen van het Terra Sea-concept.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Evelyne Coopmann- van Overbeek
ing. Hilko Ellen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. F.A.M. uit het Broek

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018