2510. Maasoeverzone, Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen is voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de Maasoeverzone. Het bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard en maakt geen grootschalige uitbreidingen of functiewijzigingen mogelijk. Het plan voorziet wel in twee windturbines.

Procedure en adviezen

Toetsing planMER
25-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-02-2011 Kennisgeving MER
10-02-2011 Ter inzage legging MER
23-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is alleen bij de toetsingsfase van het planMER om advies gevraagd.

De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie grotendeels bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming.

Het bestemmingsplan maakt twee windturbines mogelijk (max. ashoogte 80 meter). Het MER gaat echter niet in op de vraag waarom de gemeente kiest voor windenergie op deze locatie, en welke rol milieu argumenten hierin hebben gespeeld. De Commissie adviseert hier in de toelichting op het definitieve bestemmingsplan aandacht aan te besteden. Ook adviseerde zij het geluidonderzoek te actualiseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jeanet van Antwerpen
ing. Eugène de Beer
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Maus van Loon
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Vlaardingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018