2508. Bestemmingsplan buitengebied gemeenten Beuningen en Wijchen

De gemeenten Beuningen en Wijchen stellen voor het buitengebied van beide gemeenten nieuw bestemmingsplannen op. Vanwege de mogelijke ontwikkelingen in de intensieve veehouderij is een milieueffectrapport opgesteld

Procedure en adviezen

Toetsing
02-02-2011 Kennisgeving MER
02-02-2011 Ter inzage legging MER
03-02-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-04-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het planMER signaleerde de Commissie de volgende tekortkomingen:

  • Voornemen en Referentiesituatie
    Het MER geeft geen adequate beschrijving van de maximale ontwikkelruimte die de bestemmingsplannen bieden (=voornemen) en de effecten daarvan. Ook de referentiesituatie is niet volledig. Hierdoor biedt het MER onvoldoende inzicht in de milieueffecten om als basis voor besluitvorming te kunnen dienen.   
  • Natuur en stikstofdepositie
    Het MER bevat geen beschrijving van de ecologische effecten op het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden Waal’ en kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav gebieden). Ook bevat het MER geen Passende beoordeling, terwijl uit het MER en de bestemmingsplannen blijkt dat er sprake kan zijn van nadelige gevolgen voor het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden Waal’.
  • Berekeningen niet verifieerbaar
    Gehanteerde uitgangspunten en aannames zijn niet inzichtelijk. Hierdoor kan niet beoordeeld worden of berekeningen juist zijn uitgevoerd.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. Diederik Bel
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Wijchen
Gemeente Beuningen

Bevoegd gezag
Gemeente Wijchen
Gemeente Beuningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018