2507. RijnGouwelijn Leiden

De Gedeputerde Staten van de provincie Zuid-Holland willen het tracédeel in Leiden van de RijnGouwelijn realiseren. De RijnGouwelijn is een light rail verbinding van Gouda via Leiden naar de kust. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeente Leiden is bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-02-2011 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
21-02-2011 Aankondiging start procedure
21-02-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt om de verkeersvoor de verkeers- en vervoerswaarde van de verschillende tracéalternatieven te onderzoeken en de afweging tussen snelheid enerzijds en veiligheid en inpassing anderzijds inzichtelijk te maken. Tenslotte vraag de Commissie om ook de effecten van alternatieven op het verkeer, geluid, trillingen en barrièrewerking te beschrijven. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Leiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018