2505. A27/A12 Ring Utrecht

Voor een goede en veilige doorstroming op de A27/A12 Ring Utrecht wil minister Van Nieuwenhuizen de weg verbreden, met behoud of verbetering van de leefomgevingskwaliteit. Voordat de minister een tracébesluit neemt, zijn de mogelijke milieueffecten van de verbreding ter hoogte van de verdiepte ligging bij landgoed Amelisweerd in beeld gebracht in een geactualiseerd milieueffectrapport. Eerder adviseerde de Commissie om dit milieueffectrapport aan te vullen op uitgangspunten en randvoorwaarden, archeologie, natuur en duurzaamheid. Dit is het vervolg op Planstudie Ring Utrecht 1e fase (P 2186). Uit de 1e fase kwam een voorkeursalternatief naar voren. In de 2e fase worden de effecten van dit alternatief inzichtelijk gemaakt. De 2e fase is gesplitst in 2 delen die nauw met elkaar verbonden zijn: De A12 en A27 (P 2505, dit project). Hierover neemt de minister een Tracébesluit. De Noordelijke Randweg Utrecht (P 2506). Hierover stelt de gemeente Utrecht een bestemmingsplanwijziging vast.

Procedure en adviezen

Aanvullende richtlijnen 2011
11-02-2011 Adviesaanvraag
07-04-2011 Advies uitgebracht
Aanvullend richtlijnenadvies
Voortgangsadvies 2014
11-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-11-2014 Advies uitgebracht
Voortgangsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies 2016
15-03-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-05-2016 Ter inzage legging MER
24-08-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies geactualiseerd MER
23-01-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-04-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies geactualiseerd en aangevuld MER
14-04-2020 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-07-2020 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies geactualiseerd en aangevuld milieueffectrapport 2020
Het aangevulde rapport laat nu goed zien waarom de minister kiest voor de bouwmethode met een schermwand in de ondergrond en terugpompen van grondwater in de bodem. Op die manier kan het grondwaterpeil goed onder controle blijven. Ook maakt het duidelijk waar archeologische waarden verwacht worden.
Toch is het rapport nog niet compleet. Onduidelijk is of de voorspellingen uit 2016 over de hoeveelheid te verwachten verkeer nog steeds actueel zijn. Actualisatie moet onderbouwen dat een wegverbreding hier nodig is. Ook laat het rapport niet zien of toename van stikstofdepositie als gevolg van de wegverbreding leidt tot schade aan daarvoor gevoelige natuur. Tevens moeten de gevolgen van geluid op broedvogels meer onderzocht worden. De Commissie adviseert om het rapport op deze punten verder aan te vullen.
Het ministerie heeft laten weten de ontbrekende informatie niet in dit rapport aan te vullen, maar in het rapport voor de hele A27/A12, voordat zij het tracébesluit vaststelt. Het is nu nog niet bekend of de Commissie nogmaals om advies gevraagd wordt.

Toetsingsadvies geactualiseerd milieueffectrapport 2020
Het rapport gaat uit van een waterremmende schermwand in de ondergrond. De gevolgen hiervan voor het grondwaterpeil tijdens de aanleg en bij gebruik van de weg, komen goed aan de orde in het milieueffectrapport. Zo stijgt het waterpeil licht aan de oostzijde in de gebruiksfase en daalt het licht aan de westzijde. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de gekozen bouwmethode moeten meer onderbouwd worden, zegt de Commissie. Laat zien of er nog andere beheersmaatregelen mogelijk zijn, naast een schermwand. Ook adviseert zij om de milieugevolgen tijdens de aanleg van de schermwand in beeld te brengen, zoals de uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. Ten slotte is het advies om veldonderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten en op een aantal plaatsen aanvullend archeologisch onderzoek. Het ministerie heeft laten weten het rapport aan te vullen en de Commissie nogmaals om advies te vragen, voordat zij over het tracébesluit besluit.

Toetsingsadvies 2016
De Commissie m.e.r. vindt dat het rapport veel milieu-informatie bevat van hoge kwaliteit. Uit het rapport blijkt dat deze informatie een duidelijke rol had bij de planontwikkeling.
Het rapport laat zien dat per saldo de doorstroming op de A27/A12 verbetert op een verkeersveiligere wijze, terwijl het verkeer fors toeneemt. Wel volgt uit het rapport dat op enkele plekken op de Ring en op aansluitende snelwegen nog steeds filevorming zal optreden.
De milieueffecten op woon- en leefmilieu, waterhuishouding, natuur, landschap, cultuurhistorie en barrièrewerking voor langzaam verkeer zijn helder beschreven. Welke maatregelen worden getroffen om de leefomgeving zoveel mogelijk gelijkwaardig te houden en waar mogelijk te verbeteren, komt goed in beeld. In het rapport wordt goed onderbouwd dat het op de meeste plaatsen lukt om de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig te houden of te verbeteren ondanks de toename van het verkeer. Bij enkele woningen nemen echter de geluidsbelasting en de concentraties van luchtverontreinigend stoffen wel toe, maar ook daar wordt aan de normen voldaan.
De Commissie vindt dat met deze informatie het milieubelang goed en volwaardig meegewogen kan worden bij het besluit over de Ring Utrecht.

Voortgangsadvies 2014
De planstudie Ring Utrecht is een langlopend en complex project. Daarom heeft de Minister tussentijds een aantal vragen gesteld aan de Commissie over de benodigde informatie voor het milieueffectrapport. De Commissie geeft in een brief antwoord op de vragen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de benodigde informatie over de effecten op de leefomgeving, zoals geluid en beleving van het landschap, maar ook over het gebruikte verkeersmodel en de relevantie van de verschillende milieuaspecten.

Aanvullende richtlijnen 2011
De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor beide milieueffectrapporten in de 2e fase:

  • En beschrijving van de verkeers- en de omgevingsdoelstelling en toetsing van de varianten aan deze doelstellingen in 2030.
  • Een transparante weergave van het selectieproces van de voorkeursvariant en de afwegingen die daarin worden gemaakt.
  • De milieueffecten inclusief de cumulatie van gelijksoortige effecten van verschillende bronnen.
  • Visualisaties van de kansen en mogelijkheden om de leefomgevingskwaliteit te laten verbeteren.
  • Een goede samenvatting.

De Commissie gaat in het advies uitvoerig in op het selectieproces van de uiteindelijke variant. Ook adviseert de Commissie voor de A12 / A27 en de Noordring eenzelfde systematiek te volgen. Zo blijft de onderlinge samenhang gewaarborgd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Hans Huizer
dr. Heleen van Londen
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 23 jul 2020