2504. Structuurvisie en Bestemmingsplannen buitengebied, gemeente Heerde

De gemeente Heerde wil een structuurvisie en twee bestemmingsplannen opstellen voor haar buitengebied. Ter ondersteuning van de besluitvorming hierover wordt een plan-MER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
05-01-2011 Aankondiging start procedure
05-01-2011 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
29-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
12-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-10-2011 Kennisgeving MER
25-10-2011 Ter inzage legging MER
26-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor een besluit over de structuurvisie aanwezig is. Over het toekomstige bestemmingsplan Oost kan zij nog geen uitspraak doen, omdat daar nog geen concept van beschikbaar is.

De Commissie was van oordeel dat het MER niet alle essentiële informatie voor het Bestemmingsplan West bevat. De gemeente heeft daarop een mondelinge en een schriftelijke reactie gegeven. De reactie maakt duidelijk dat verschillende activiteiten, waarvoor de Commissie de informatie ontoereikend vond, niet met dit bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt.
Verder blijkt dat de gemeente aanpassingen in het bestemmingsplan wil doen waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij beperkt worden. Ook wil zij een koppeling leggen met de Provinciale verordening Stikstof en Natura-2000. Hoewel het niet modelmatig onderbouwd wordt, kan de Commissie zich voorstellen dat bij een daadwerkelijke borging van alle genoemde maatregelen plus een strikte toepassing van de Provinciale Stikstofverordening geen toename van stikstofdepositie vanuit het plangebied zal optreden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heerde

Bevoegd gezag
Gemeente Heerde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018