2500. Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa, Samenwerkingsverband regio Eindhoven

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft  een plan-MER en Intergemeentelijke structuurvisie (ISV) opgesteld voor de groen-blauwe invulling van het gebied tussen Eindhoven en Helmond. De gemeenteraden van Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Son en Breugel zijn hiervoor bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-11-2010 Kennisgeving MER
18-11-2010 Ter inzage legging MER
Voorlopig toesingsadvies
11-03-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-04-2011 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het MER worden de ambities voor de ISV op hoofdlijnen beschreven. De relatie tussen deze ambities en de genoemde projecten was de Commissie uit het MER in eerste instantie nog niet duidelijk. Het SRE heeft daarom het MER aangepast. De Commissie is van mening dat in het aangepaste MER de essentiƫle informatie aanwezig is.

Het (aangepaste) MER maakt duidelijk wat de huidige knelpunten op milieugebied zijn waar die zich voordoen en hoe de projecten bijdragen aan de aanpak van de milieuknelpunten. Tevens maakt het MER duidelijk dat voor de grootste milieuknelpunten, namelijk verzuring, vermesting en verdroging verdergaande maatregelen nodig zijn. De Commissie beveelt aan om:

  • bij de keuze welke projecten uit de ISV als eerste worden uitgevoerd, vanwege de beperkte middelen, aan te geven in welke mate milieuknelpunten in de regio worden aangepakt; het MER biedt de basisinformatie hiervoor;
  • bij de concrete invulling van de projecten in de stads- en dorpsranden na te gaan hoe groene ontwikkeling en recreatie goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
dr. Henk Everts
dr. ir. Lex Runia

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Bevoegd gezag
Gemeente Helmond
Gemeente Eindhoven
Gemeente Nuenen
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Laarbeek
Gemeente Son en Breugel
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018