2494. Bestemmingsplan Zevenhuizen-Oost

De gemeente Leek stelt een bestemmingsplan vast voor de bouw van 240 woningen in Zevenhuizen Oost. Het bestemmingsplangebied is onderdeel van een grotere ruimtelijke ontwikkeling, zoals geschetst in de Intergemeentelijke Structuurvisie Leek-Roden (P 1689). Voor het bestemmingsplan Zevenhuizen Oost wordt een project-MER opgesteld omdat het bestemmingsplan het eerste ruimtelijke besluit is waarmee de activiteit woningbouw op inrichtingsniveau mogelijk wordt gemaakt.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-12-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
15-12-2010 Aankondiging start procedure
15-12-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-03-2011 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-01-2013 Kennisgeving MER
10-01-2013 Ter inzage legging MER
12-03-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is voor de besluitvorming. In het MER zijn twee inrichtingsalternatieven onderzocht welke onderscheidend bleken te zijn voor bodem en landschap.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Informatie hoe landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden zo goed mogelijk kunnen worden ontzien en waar mogelijk kunnen worden versterkt.
  • Informatie over effecten van bebouwing op (grondwaterafhankelijke) natuur(geldt in minder mate voor het deelgebied Zevenhuizen Oost).
  • Nadere beoordeling van de verkeerseffecten van het voorkeursalternatief voor de wegontsluiting (geldt niet voor het deelgebied Zevenhuizen Oost).
  • Een publieksvriendelijke en zelfstandig leesbare samenvatting, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal en ondersteunend beeldmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
dr. Henk Everts
ir. Joep Lax

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Leek

Bevoegd gezag
Gemeente Leek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018