2488. Verkeersproblematiek N282 Dorst, Oosterhout

De gemeente Oosterhout en de Provincie Noord-Brabant willen de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de kern van Dorst oplossen. Zij zien daarbij maatregelen aan de bestaande weg en nieuwe infrastructuur als mogelijke oplossingen. Voor het besluit over het bestemmingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De gemeenteraden van Oosterhout en Breda zijn bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-11-2010 Datum kennisgeving
04-11-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-12-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in haar advies over reikwijdte en detailniveau in het MER de locatie, omvang en aard van de verkeersgerelateerde problemen te beschrijven. Vervolgens adviseert zij om op basis van de probleemanalyse de doelstelling concreet te maken en aan te geven welke doelen (lokaal of regionaal) prioriteit hebben. Tenslotte adviseert de Commissie om in het MER in te gaan op de effecten voor verkeersstromen, geluidbelasting, luchtkwaliteit, landschappelijke- en natuurwaarden in het studiegebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ing. Peter Kroeze

Voorzitter: prof. dr. Frans Saris
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Oosterhout
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Gemeente Oosterhout
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018