2487. Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Emmen

De gemeente Emmen bereidt een nieuw bestemmingsplan buitengebied voor. Een aantal ontwikkelingen heeft mogelijk natuur- en milieueffecten en vormen het kader voor het opstellen van een plan-MER. Genoemd zijn uitbreiding van agrarische bedrijven en biovergisting. Vanwege de ligging van Natura 2000-gebieden in en nabij het plangebied is een passende beoordeling onderdeel van het MER. De gemeenteraad van Emmen is bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
06-10-2010 Datum kennisgeving
06-10-2010 Ter inzage legging van de informatie
07-10-2010 Adviesaanvraag
16-12-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
09-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-03-2012 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
07-05-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2012 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER is goed leesbaar en bevat op onderdelen gedetailleerde informatie over de relatie tussen ontwikkelingsruimte voor de veehouderij en de effecten daarvan.

De Commissie signaleerde bij de toetsing van het MER echter een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Dit betreft ondermeer de navolgbaarheid van de referentiesituatie en de maximale effecten van het voornemen, waaronder effecten op Natura 2000-gebieden. Daarop is een aanvulling op het MER opgesteld die de Commissie heeft betrokken bij haar oordeel.

In de aanvulling is nadere informatie opgenomen over de referentiesituatie en de (maximale omvang van) de effecten van het voornemen, waaronder effecten op Natura 2000-gebieden.

Ook in MER en aanvulling tezamen ontbreekt naar het oordeel van de Commissie nog essentiĆ«le informatie. Met de onderbouwing en toelichting in de aanvulling is de gehanteerde referentiesituatie beter navolgbaar en zijn de effecten van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan juist beschreven, echter met uitzondering van de effecten op Natura 2000-gebieden.

Om aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uit te sluiten adviseert de Commissie de effecten van maatregelen en beleid in beeld te brengen en aan te geven hoe deze doorwerken, ofwel een alternatief voor het voornemen uit te werken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
drs. Yvonne van Manen
ing. Richard Schokker

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 11 jan 2013