2475. Ontsluiting Houten

De provincie Utrecht wil een nieuwe ontsluiting vanuit Houten naar het autosnelwegennet mogelijk maken. De route waar op basis van het tot op heden uitgevoerd onderzoek de voorkeur naar uit gaat is het Rijsbruggerwegtracé. Voor de besluitvorming over het inpassingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-03-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-03-2011 Kennisgeving MER
07-03-2011 Ter inzage legging MER
18-05-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Reikwijdte en detailniveau
19-08-2010 Datum kennisgeving
19-08-2010 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2010 Adviesaanvraag
27-10-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER toont aan dat op basis van nieuwe verkeersinformatie het Rijsbruggerwegtracé het meeste probleemoplossend vermogen heeft ten opzichte van de Meerpaalvariant. De milieugevolgen zijn voor beide alternatieven niet onderscheidend. Andere onderzochte alternatieven zijn onvoldoende probleemoplossend.

Uit het MER komt duidelijk naar voren dat een oostelijke tracévariant van de Rijsbruggerwegtracé minder negatieve milieugevolgen heeft dan een westelijke variant of een combinatie van een oostelijke en westelijke variant.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt om in het MER te toetsen of alternatieven die eerder in de onderzoeken voor A12 SALTO zijn afgevallen nog steeds onvoldoende perspectief bieden om de problemen op te lossen. Daarnaast vraagt de Commissie de alternatieven te vergelijken op basis van probleemoplossend vermogen en doelbereik en de effecten van de meest kansrijke alternatieven te beschrijven.

Jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Jan Adriaan Nuesink
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Provincie Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018