2474. COBRAcable, hoogspanningsverbinding Nederland-Denemarken

TenneT TSO B.V. wil samen met het Deense Energinet.dk een onderzeese hoogspanningsverbinding aanleggen tussen Nederland, vanuit de Eemshaven en Denemarken. Deze kabelverbinding met de naam COBRAcable is belangrijk voor de efficiëntie en leveringszekerheid van energie in zowel Nederland als Denemarken. Hiervoor zijn een Rijksinpassingsplan en diverse vergunningen nodig. De milieueffecten van de aanleg van de COBRAcable zijn onderzocht in een milieueffectrapport. De minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu hebben de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-08-2010 Datum kennisgeving
23-08-2010 Ter inzage legging van de informatie
02-09-2010 Adviesaanvraag
19-10-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-08-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-11-2015 Kennisgeving MER
12-11-2015 Ter inzage legging MER
02-02-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het rapport duidelijk en overzichtelijk. De milieueffecten van de aanleg van de kabel via verschillende routes door de Waddenzee en de Noordzee zijn vergeleken. Het rapport en een aanvullende notitie maken duidelijk hoe de uiteindelijke keuze voor het tracé is gemaakt en welke ruimte er over blijft voor eventuele toekomstige kabels.
De belangrijkste milieueffecten ontstaan door baggeren van de geulen waarin de kabel komt te liggen. Het baggeren kan leiden tot verstoring van beschermde planten- en diersoorten, zoals groot zeegras en zeehonden. Uit een aanvullende notitie blijkt dat de kabel wordt aangelegd met behulp van een ‘vertical injector’. Hierdoor wordt het baggeren en het effect op de natuur zoveel mogelijk beperkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Godfried van Moorsel
ir. Auke Wiersma

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D24.2 tot 1-4-2011: Hoogspanningsleiding op de zeebodem >= 150kilovolt en >= 5km in gevoelig gebied: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 08 feb 2016