2473. MIRT Verkenning Grevelingen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en het Dagelijks Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen willen onderzoeken welke mogelijkheden het gecontroleerd terugbrengen van getij biedt voor (verbetering van) natuur, getijdenenergie, visserij en recreatie. Parallel daaraan zullen de mogelijkheden worden onderzocht voor het bergen van rivierwater in noodsituaties in de Grevelingen en gekoppeld daaraan mogelijke voordelen van een open verbinding met Volkerak-Zoommeer. De toekomstige ontwikkeling van de Grevelingen wordt vastgelegd in een structuurvisie.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-08-2010 Aankondiging start procedure
23-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-11-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiƫle informatie in het milieueffectrapport:

  • een onderbouwing van de totstandkoming van de alternatieven en de wijze waarop het milieubelang daarbij is meegewogen;
  •  een beschrijving van de autonome ontwikkelingen in het studiegebied en de wijze waarop deze van invloed zijn op de alternatieven;
  • een beschrijving van de positieve en negatieve gevolgen van de verschillende alternatieven voor de natuurwaarden in het studiegebied. Neem een passende beoordeling in het MER op wanneer significant negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten;
  • een beschrijving van de gevolgen van de verschillende alternatieven voor de sedimentatie- en erosieprocessen in het studiegebied.

Verder dient het MER een zelfstandig leesbare samenvatting te bevatten, met voldoende onderbouwend kaartmateriaal

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Norbert Dankers
ir. Casper van der Giessen
drs. Freddie Rosenberg

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
C19.1 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging tussen stroomgebieden vanwege waterschaarste, >= 100 mljoen m3 per jaar
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar
C27.2 tot 1-4-2011: Wijzigen (streef)peil grote meren (Veerse -, IJssel-, Marker-, Rand-, Grevelingen, Haringvliet)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018