2472. Bestemmingsplan pluimveehouderij Pastorijreed 1 te Sexbierum

De gemeente Sexbierum wil haar bestemmingsplan buitengebied wijzigen om uitbreiding mogelijk te maken van de intensieve pluimveetak van een gecombineerd akkerbouw- en intensief pluimveebedrijf. Omdat deze bestemmingsplanwijziging kaderstellend is voor volgende m.e.r.-beoordelingsplichtige actviteiten wordt hiervoor een planMER opgesteld.  

Procedure en adviezen

Toetsing
18-08-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-08-2010 Kennisgeving MER
18-08-2010 Ter inzage legging MER
11-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele tekortkomingen:

  • Het ontbreken van een beschrijving van de afgewogen alternatieven, het toegepaste stalsysteem en technieken in het voorkeursalternatief en het ontbreken van een beschrijving van de referentiesituatie.
  • Emissies van de houtkachel waren niet in de effechtberekeningen van de stikstofdepositie meegenomen.
  • In de berekeningen van de effecten van het voornemen op geur, stikstof en fijn stof zijn geen berekeningen van de luchtweerstanden van de te overwegen systemen meegenomen.

Daarop heeft de initiatiefnemer een aanvulling aangeleverd. Hierin zijn deze tekortkomingen hersteld. Daarom constateert de Commissie dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Uit het MER blijkt dat de voorgenomen bestemmingsplanwijziging het toekomstige bedrijf nauw omsluit en alleen ruimte maakt voor de huidige dierkeuze en aantal. Voor toekomstige wijzgigen is dus een nieuwe bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Franekeradeel

Bevoegd gezag
Gemeente Franekeradeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 26 mei 2021