2467. MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit: Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor

De verkenning herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor (HBAC) is onderdeel van de MIRT-verkenning Rotterdam, waarin de knelpunten en oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen in de regio Rotterdam worden onderzocht. De HBAC-verkenning gaat over het verbeteren van de doorstroming aan de oostflank van deze regio. Het tussenrapport plan-MER is een systematische studie naar de milieueffecten van mogelijke oplossingen en moet bijdragen aan de onderbouwing van één of meer voorkeursalternatieven en het tijdig meewegen van milieugevolgen in op te stellen visies en plannen. De verkenning is een initiatief van het ministerie van I&M, de provincie Zuid-Holland, de stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam. De minister van I&M is bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
05-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-03-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsfase

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het tussenrapport Plan-MER. Het MER maakt op een heldere wijze duidelijk welke verkeersstromen nu en in de toekomst de Brienenoord- en Algerabrug gebruiken, welke oplossingsrichtingen er zijn om deze stromen beter te accommoderen en welke consequenties deze oplossingen hebben voor  de leefomgevingskwaliteit in het gebied. Het resultaat biedt een voldoende basis voor het doen van aanbevelingen over maatregelen die in de vervolgfase verder moeten worden uitgewerkt en voor het aanwijzen van de milieugevolgen die daarbij bijzondere aandacht verdienen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Hans Huizer
drs. Roeland van Kerkhoff
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Stadsregio Rotterdam
MIRT-verkenning Rotterdam vooRUIT

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
MIRT-verkenning Rotterdam vooRUIT

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.2 Vrijwillig toetsingsadvies
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C02.3 tot 1-4-2011: Wijziging of uitbreiding van spoor- of busbaan

Bijgewerkt op: 10 jul 2018