2464. Ombouw N34 Witte Paal – J.C. Kellerlaan naar regionale stroomweg

De provincie Overijssel wil de provinciale weg N34 van Witte paal tot de gemeentegrens van Coevorden ombouwen tot een veilige regionale stroomweg met een snelheidsregime van maximaal 100 km/uur. Voor een besluit over het bestemmingsplan wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-08-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-09-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
16-12-2011 Kennisgeving MER
16-12-2011 Ter inzage legging MER
20-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De vele onderzoeken die in het kader van deze m.e.r. zijn gedaan hebben geleid tot een omvangrijk MER waar alle noodzakelijke milieu-informatie is beschreven. Het gevolg is ook dat het MER zelf qua structuur en opbouw minder toegankelijk is geworden. De Commissie adviseert hier met een aanpassing van de samenvatting meer inzicht in te geven.

Uit het MER blijkt dat de aanpassing van de N34 op dit traject zal leiden tot aantasting van de EHS en toename van het aantal geluidgehinderden. Ook zullen de verkeersintensiteiten tot 2020 flink stijgen waardoor na 2020 mogelijk een nieuw knelpunt kan ontstaan op de aansluiting van de N34 op het kruispunt N34 – N343 (Haardijk).

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie vraagt om een analyse van de verkeersgerelateerde problemen (bereikbaarheid, verkeersveiligheid, barrièrewerking, lucht en geluid) te maken en de doelen van het voornemen in samenhang met het regionale netwerk te onderbouwen. Deze vormen samen met de beschrijving van de milieueffecten de basis voor de vergelijking van alternatieven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Jan Mulder
ir. Jan Adriaan Nuesink

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Gemeente Hardenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018