2463. Modernisering Clauscentrale eenheid A te Maasbracht

EssentEnergie Productie B.V. heeft het voornemen om de bestaande eenheid A van de Clauscentrale te Maasbracht (gemeente Maasgouw) te moderniseren tot een STEG-installatie, waarbij het vermogen zal toenemen van 640 MWe naar ca. 1350 MWe. Deze nieuwe eenheid wordt eenheid D genoemd.Hiervoor is een vergunning nodig op grond van de Wet Milieubeheer. Voor de besluitvorming daarover wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg zijn het bevoegd gezag in deze procedure.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
04-08-2010 Aankondiging start procedure
04-08-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-09-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het milieueffectrapport:

  • een toelichting op de gekozen technische uitvoering en bedrijfsvoering en het daarmee samenhangende elektrisch rendement;
  • een vergelijking van mogelijke uitvoeringsalternatieven, bijvoorbeeld voor het al dan niet toepassen van een SCR-deNOx-installatie, inclusief een kwantificering van de emissies, immissies en deposities;
  • een beschrijving van de milieugevolgen op water, lucht, geluid, trillingen en externe veiligheid, zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase;
  • een beschrijving van de gevolgen voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Op 5 oktober 2010 heeft het College van Gedeputeerde Staten advies over reikwijdte en detailniveau van het MER uitgebracht aan de initatiefnemer. Het College heeft het advies van de Commissie integraal overgenomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
drs. Mirjam Broekmeyer, MSc
dr. Carel Cronenberg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Energie Productie B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018