2458. Gasolieopslag in zoutcavernes in regio Twente

AkzoNobel en North Sea Group willen gasolie opslaan in bestaande zoutcavernes. Om dit mogelijk te maken wordt een rijksinpassingplan gemaakt. Voor de realisatie van de gasolieopslag is daarnaast een vergunning op grond van de Wabo nodig. Voor de besluitvorming over het rijksinpassingsplan en de Wabo-vergunning wordt een gecombineerd Plan- en project-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2010 Datum kennisgeving
01-07-2010 Ter inzage legging van de informatie
06-07-2010 Adviesaanvraag
14-09-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-06-2013 Kennisgeving MER
14-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-06-2013 Ter inzage legging MER
05-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat alle milieu-informatie aanwezig is om een besluit te kunnen nemen over de gasolieopslag. Het MER is zeer uitgebreid en toch overzichtelijk, prettig leesbaar en voorzien van helder beeld- en kaartmateriaal. In het MER zijn de doelstelling, de alternatieven en de effecten van het project duidelijk omschreven. Ook is er veel aandacht voor de nodige veiligheidsmaatregelen en monitoring.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie had de volgende aandachtspunten voor het MER:

Plan-MER voor het rijksinpassingsplan

  • De onderbouwing van nut en noodzaak van het voornemen, de opslagwijze en locatiekeuze binnen Nederland en een beschrijving van de bekeken alternatieven.
  • Indien nodig: een Passende beoordeling met daarin de gevolgen voor Natura-2000 gebieden.

Project-MER voor de vergunning

  • Een beschrijving van de geologische opbouw in Zuid-Oost Twente en in het bijzonder de opslaglocatie, de integriteit (stabiliteit, lekdichtheid) van de geselecteerde zoutcavernes en de onderbouwing van de veiligheid van de opslag in de cavernes.
  • Een beschrijving van de effecten op bodem en water, eventuele effecten op natuur en landschap en mogelijke mitigerende maatregelen.
  • Alternatieven voor de vervoerskeuze van de gasolie naar de opslag en de effecten van deze alternatieven op veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en verkeer.
  • Een beschrijving van mogelijke calamiteiten die kunnen plaatsvinden tijdens vervoer in het havengebied, overslag, vervoer, opslag, monstername en sluitingsfase en een beknopte weergave van maatregelen om dit te voorkomen dan wel te beperken.

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Harry Boukes
dr. Maarten Jan Brolsma
dr. ir. Jan Hoeks
Theo Knottnerus
ing. Rob Vogel
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: prof. dr. Josee van Eijndhoven
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
North Sea Group
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
AkzoNobel Salt B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C25.0 tot 1-4-2011: Opslag aardolie, petrochemische of chemische producten >= 200.000ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018