2457. Uitbreiding glastuinbouwgebied Sexbierum

Het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel heeft het voornemen om het bestaande glastuinbouwgebied ten zuiden van Sexbierum uit te breiden met circa 200 hectare. Om uitbreiding van het glastuinbouwgebied mogelijk te maken is in oktober 2008 een bestemmingsplan vastgesteld. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een m.e.r. procedure doorlopen (project 1937). Het goedkeuringsbesluit over dit bestemmingsplan door Gedeputeerde Staten van Fryslân is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 20 januari 2010 vernietigd. De Afdeling oordeelde dat onvoldoende inzicht is gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan en dat cumulatieve effecten ten onrechte niet zijn meegenomen in de passende beoordeling.Naar aanleiding van deze uitspraak is de gemeente gestart met een nieuwe m.e.r.-procedure. Voor het westelijke deel van het glastuinbouwgebied zal een bestemmingsplan worden opgesteld en voor het gehele glastuinbouwgebied een structuurvisie. Ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan en de structuurvisie wordt de m.e.r. procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-06-2010 Datum kennisgeving
23-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
06-07-2010 Adviesaanvraag
27-08-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-12-2010 Kennisgeving MER
23-12-2010 Ter inzage legging MER
24-02-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • inzicht in de mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’. Betrek daarbij ook cumulatieve gevolgen ten gevolge van andere initiatieven. Een Passende beoordeling dient deel uit te maken van het MER;
  • inzicht in de landschappelijke inpassing. Geef aan hoe het glastuinbouwgebied wordt ingepast in de omgeving. Maak hierbij inzichtelijk hoe belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische elementen geaccentueerd/bewaard blijven;
  • inzicht in het nut, de noodzaak en de uitvoerbaarheid van het voornemen;
  • een beschrijving van de waterhuishouding en de realisatie van de benodigde waterberging;
  • een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

De Commissie voor de m.e.r. heeft het milieueffectrapport (MER) en de Passende beoordeling getoetst en heeft op verzoek van bevoegd gezag in haar toetsing ook een later toegezonden aanvullend memo op het MER betrokken. De Commissie vindt de stukken overzichtelijk en prettig leesbaar, en voorzien van duidelijk kaartmateriaal. Zij is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER, de Passende beoordeling en de aanvullende memo om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan en de structuurvisie. Wel heeft de Commissie een aantal kanttekeningen bij de informatie over de natuuraspecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. ing. Leo Oprel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Franekeradeel

Bevoegd gezag
Gemeente Franekeradeel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018