2456. Herontwikkeling Kazernekwartier Venlo

De gemeente Venlo wil het Kazernekwartier in Blerick herontwikkelen. Voorzien is onder andere de bouw van een multifunctioneel centrum met VVV-voetbalstadion, de vestiging van ROC Gilde Opleidingen en Holland Casino.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
01-07-2010 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-07-2010 Aankondiging start procedure
29-07-2010 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-10-2010 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
05-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-11-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
13-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2012 Advies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullend toetsingsadvies
Op basis van het MER en de aanvulling samen ontbreekt op één punt nog informatie die essentieel is voor het volwaardig meewegen van het milieu bij de besluitvorming. Dit betreft inzicht in de tijdstippen waarop, het aantal keren per jaar en de mate waarin er geluidhinder kan plaatsvinden, alsmede de aantallen geluidgehinderden, de mitigerende maatregelen die mogelijk zijn en de effecten van deze maatregelen. Ook blijkt uit het MER en de aanvulling dat de verkeersafwikkeling grote hinder kan ondervinden bij evenementen.

 

Toetsingsadvies
De Commissie constateerde bij toetsing van het MER en de achterliggende rapporten een aantal tekortkomingen:

 • Onderbouwing van de behoefte, nut en noodzaak van met name het MFC/stadion.
 • Een uitgewerkte referentiesituatie.
 • Inzicht in tijdelijke milieueffecten tijdens de aanleg.
 • Inzicht in de geluidhinder.
 • Gegevens over de externe veiligheid.
 • Inzicht in de verkeersafwikkeling na realisatie.
 • Inzicht in de mogelijkheden voor warmte-koude-opslag.
 • Inzicht in de aanwezige archeologische waarden, anders dan het Fort.

De gemeente Venlo wilde aanvankelijk een aanvulling op het MER opstellen. Daarom bracht de Commissie een voorlopig toetsingsadvies uit. Vanwege ontwikkelingen rond het project was het niet mogelijk de aanvullende informatie tijdig te verzamelen. De Commissie heeft daarom alleen het MER zelf beoordeeld. Het definitieve advies is daarmee gelijk aan het voorlopige advies.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
In haar advies vroeg de Commissie om:

 • Onderbouwing van de behoefte en haalbaarheid van het MFC met voetbalstadion.
 • Onderbouwing van de bezoekersaantallen.
 • Inzicht in de effecten van de verschillende alternatieven op verkeer, luchtkwaliteit en geluid, zowel bij reguliere werkdagen als bij voetbalwedstrijden en andere evenementen.
 • Inzicht in de energetische prestatie van een eventueel warmte-koude-opslag-systeem.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
ir. Charles Geelen
ing. Ruud Jansen
ir. Wim Keijsers
drs. Nathalie Vossen

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Venlo

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018