2455. Bestemmingsplan buitengebied Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Voor besluitvorming over het bestemmingsplan is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing plan-MER
23-06-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-06-2010 Kennisgeving MER
24-06-2010 Ter inzage legging MER
04-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft enkele tekortkomingen in het MER geconstateerd:

  • Er ontbreekt een Passende beoordeling van de gevolgen voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden.
  • Bij het bepalen van de referentiesituatie is uitgegaan van de vergunde situaties, in plaats van de feitelijke situaties.

De gemeente verzocht de Commissie het advies op te schorten, teneinde een aanvulling op het MER op te kunnen stellen. De Commissie ontving deze aanvulling op 13 september 2010. Hierin is, behalve op bovengenoemde punten, ook ingegaan op de actuele natuurwaarden en ecologische verbindingszone.

Het MER en de aanvulling samen biedt de essentiële informatie voor besluitvorming. Uit de Passende beoordeling blijkt, dat significante gevolgen (als gevolg van stikstofdepositie) niet zijn uit te sluiten, omdat het plan wijziging of uitbreiding van intenstieve veehouderij mogelijk maakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Adriaan Nuesink
ing. Ingrid Spapens-Reijnders
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Geertruidenberg

Bevoegd gezag
Gemeente Geertruidenberg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 26 mei 2021