2454. Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente is voornemens het bestemmingsplan buitengebied te herzien. Vanwege de mogelijke ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en de aanwezigheid van kwetsbare natuur (Natura 2000-gebieden) is een plan-milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau PlanMER
22-06-2010 Adviesaanvraag
30-06-2010 Datum kennisgeving
30-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
13-09-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
30-05-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
14-11-2011 Datum kennisgeving
14-11-2011 Ter inzage legging van de informatie
19-12-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsing
In het MER ontbrak naar het oordeel van de Commissie essentiƫle informatie over de invulling van de referentiesituatie en de alternatieven, en de gevolgen voor de externe veiligheid. Zij heeft geadviseerd op deze onderdelen een aanvulling op het MER op te stellen. In de gemaakte aanvulling is voldoende informatie aanwezig om het milieubelang volledig te kunnen meewegen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hof van Twente

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018