2453. Dijkversterking Steurgat/Bergsche Maas Dijkring 24; Werkendam-Hank

De oostelijke Steurgatdijk tussen Werkendam en Hank voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Voor de dijkversterking stelt het Waterschap Rivierenland een plan op, dat moet worden goedgekeurd door de provincie Noord Brabant. Voor de goedkeuring wordt een m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2010 Adviesaanvraag
24-06-2010 Datum kennisgeving
24-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
19-08-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
07-06-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2012 Kennisgeving MER
08-06-2012 Ter inzage legging MER
13-08-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor besluitvorming over het projectplan in het MER aanwezig is. De conclusie dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied de Biesbosch niet worden aangetast als gevolg van het voorkeursalternatief acht de Commissie echter niet zonder meer terecht. Die conclusie is wel terecht als het voorkeursalternatief geoptimaliseerd wordt.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Een onderbouwing van de alternatieven en de rol die de milieuaspecten daarin spelen.
  • Een beschrijving van de gevolgen voor beschermde natuur waaronder Natura 2000-gebied ‘de Biesbosch’. Indien significante gevolgen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten dient een Passende beoordeling deel uit te maken van het MER.
  • Een beschrijving van de gevolgen van het voornemen voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Geef de maatregelen aan die getroffen kunnen worden om de landschappelijke inpassing te optimaliseren en negatieve gevolgen voor de cultuurhistorie te minimaliseren.
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting, net als in de startnotitie voorzien van overzichtelijk kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Leo Boom
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Waterschap Rivierenland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
D03.2 2011: waterkering, dijk

Bijgewerkt op: 10 jul 2018