2450. Dijkversterking Schoonhovenseveer - Zijpkade

Tussen Schoonhovenseveer en Zijpkade voldoen delen van de dijk op de linkeroever van de Lek niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Delen van de dijk zijn niet hoog genoeg en/of niet sterk genoeg. Het gaat om 14 km waar de dijk versterkt moet worden. Waterschap Rivierenland stelt een projectplan voor dijkversterking op. Voor de goedkeuring van het plan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
19-06-2010 Adviesaanvraag
21-06-2010 Datum kennisgeving
21-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
10-09-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • Geef de gevolgen aan van het voornemen voor andere projecten in het kader van het versterken van de rivierveiligheid en geef aan welke effecten andere projecten hebben op het voornemen en betrek deze uitkomsten bij het optimaliseren van de doelstelling, de alternatieven en de mogelijkheid tot synchronisatie van de uitvoering om de overlast te minimaliseren.
  • Een beschrijving van het voornemen en een onderbouwing van de alternatieven en van de plaats van de milieuaspecten daarin.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de dijkversterking voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Beschrijf ook de maatregelen die getroffen kunnen worden om de dijk als landschappelijk gegeven te optimaliseren en negatieve gevolgen voor de cultuurhistorie te minimaliseren.
  • Een beschrijving van beschermde dier- en plantensoorten die in de uiterwaarden en binnendijks voorkomen en van de effecten die deze soorten door het voornemen kunnen ondervinden. Beschrijf ook de wijze waarop in het project kansen voor natuurontwikkeling worden gewogen en benut.
  • Een goede en publieksvriendelijke samenvatting, net als in de startnotitie voorzien van overzichtelijk en ‘leesbaar’ kaartmateriaal.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
ir. Leo Boom
dr. Henk Everts

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Janet Eilering

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018