2448. Pluimveehouderij Annahof BV te Rouveen, gemeente Staphorst

Pluimveehouderij Annahof is voornemens haar pluimveehouderij aan de Klaas Kloosterweg West 4 te Rouveen te wijzigen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden. Het college en burgemeester van de gemeente Staphorst dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-06-2010 Adviesaanvraag
15-06-2010 Datum kennisgeving
15-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
26-08-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
10-03-2011 Kennisgeving MER
10-03-2011 Ter inzage legging MER
20-04-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-06-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemiissie op de hiervoor gevoelige  natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geuremissie, met name het efffect op de lintbebouwing van "De Streek";
  • de fijn stof emissie.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer. 

Toetsing
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke vereisten een aantal tekortkomingen die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. De Commissie adviseert  een aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit genomen wordt. De tekortkomingen betreffen:

  • de aanvraag voor de milieuvergunning en het voorkeursalternatief;
  • de uitgangspunten voor de emissieberekeningen;
  • de benodigde ventilatiecapaciteit;
  • de geluidhinder;
  • de opslagloods voor mest;
  • de samenvatting.

Overigens is de Commissie van oordeel dat het MER duidelijk en overzichtelijk is opgesteld en goed inzicht geeft in de huidige situatie en de ontwikkelingswensen van de initiatiefnemer. Het MER kan nog aan kwaliteit winnen als ook de landschappelijke inpassing van het voornemen gevisualiseerd wordt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Annahof BV

Bevoegd gezag
Gemeente Staphorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018