2447. Buizenzone Eemsdelta

Projectbureau Buizenzone Eemsdelta wil een buizenstraat/-strook aanleggen tussen de industrieterreinen Eemshaven en Oosterhorn Delfzijl. Voor de tracékeuze en aanleg zijn een planologisch besluit en vergunningen op basis van de Wet milieubeheer nodig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-06-2010 Adviesaanvraag
15-06-2010 Datum kennisgeving
15-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
07-09-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
29-09-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2011 Kennisgeving MER
05-10-2011 Ter inzage legging MER
27-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Voorlopig toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
21-12-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-01-2013 Datum kennisgeving
08-01-2013 Ter inzage legging van de informatie
02-04-2013 Advies uitgebracht
Toetsingadvies aangevulde MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling MER
De aanvulling geeft aan:

 • hoe met de relatie tussen het voornemen van het Rijk en het voornemen van de provincie is omgegaan in het MER en welke milieuvoordelen het combineren van beide stroken heeft.
 • dat de onzekerheden in de risicoberekeningen groot zijn. Op grond van de grotere afstand tot bevolkingskernen scoort het Leermens-tracé gunstiger dan de andere tracés.
 • welke de mogelijkheden zijn voor het beoordelen van effecten op de archeologische waarden. Het bevat bijgestelde scores voor de onderzochte tracés.
 • dat kustvogels binnendijks gelegen gebieden als hoogwatervluchtplaats gebruiken, waardoor het tracé Holwierde Aangepast minder gunstig scoort voor natuur dan de andere tracés.

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat voor de tracékeuze Buizenzone Eemsdelta het landbouweffectrapport (LER) voldoende informatie bevat om het landbouw belang mee te wegen in de tracékeuze. De Commissie vindt dat het MER op onderstaande punten niet volledig is of een onjuist beeld schetst:

 

 

 • Ontwerp-Structuurvisie Buisleidingen 2011-2035
 • Veiligheid
 • Cultuurhistorie
 • Natuur

Omdat deze informatie van invloed kan zijn op de tracékeuze adviseert zij voorafgaand aan de tracékeuze helderheid op deze punten te verschaffen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseerde in het MER aandacht te besteden aan de volgende punten:

 • Een onderbouwing van de tracékeuzes met specifiek aandacht voor de milieugerelateerde argumenten.
 • Een gebieds- en effectbeschrijving voor geohydrologie, bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie.
 • Een (kwantitatieve) beschrijving van de effecten op de externe veiligheid (plaatsgebonden risico en groepsrisico) voor een realistisch worstcase en een aannemelijk / te verwachten scenario.
 • Een samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling vormt van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Aarts
ir. Robert (Rob) Geerts
dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Bert Sman
dr. Nico de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectbureau Buizenzone Eemsdelta

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicali├źn (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018