2440. Dijkversterking Lekdijk Fort Everdingen - Ravenswaaij

Tussen Fort Everdingen en Ravenswaaij voldoen delen van de dijk aan de zuidoever van de Lek niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Delen van de dijk zijn niet hoog genoeg en/of niet sterk genoeg. Het gaat om 11,3 km waar de dijk versterkt moet worden. Hiervoor stelt het Waterschap Rivierenland een dijkversterkingsplan op, dat moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Voor de goedkeuring van dit plan wordt de procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. In de toetsingsfase (2012) is de procedure voor dit voornemen samengevoegd met andere dijktrajecten. Voor het gehele traject Hagestein-Opheusden wordt een Rijksinpassingsplan vastgesteld. Zie verder project 2441.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2010 Adviesaanvraag
16-06-2010 Datum kennisgeving
16-06-2010 Ter inzage legging van de informatie
21-07-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

In haar advies over de reikwijdte en het detailniveau van het MER vraagt de Commissie voornamelijk aandacht voor een onderbouwing van de alternatieven, de effecten op landschap en cultuurhistorie en natuur en voor de inrichting van het buitendijkse gebied dat ontstaat als de dijk bij Culemborg binnenwaarts wordt verlegd.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Leo Boom
prof. dr. Rob Leuven
dr. Hans Renes

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Rivierenland

Bevoegd gezag
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018