244. Zerdirator Klöckner te 's-Gravendeel

De initiatiefnemer heeft het voornemen de bestaande activiteiten uit te breiden. Deze uitbreiding betreft het installeren van een zerdirator (shredderinstallatie) ten behoeve van het verwerken van schroot, autowrakken en witgoed. De installatie zal een capaciteit hebben van ca. 100.000 ton per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-08-1989 Datum kennisgeving
02-08-1989 Ter inzage legging van de informatie
26-09-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-05-1991 Kennisgeving MER
16-05-1991 Ter inzage legging MER
Toetsing a
11-09-1991 Kennisgeving MER
11-09-1991 Ter inzage legging MER
11-10-1991 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Nadat het MER ter visie was gelegd heeft de Commissie aangegeven dat het MER op een aantal punten in haar ogen niet voldeed en is een aanvulling opegsteld. Dit betrof onder andere de doelmatigheid, het controlesysteem voor explosies, de tijdelijke lozing op de Dordse Kil en de stofemissie bij de scharen. De aanvulling op het MER is ter inzage gelegd en bovendien als bijlage in het toetsingsadvies van de Commissie opgenomen. In het toetsingsadvies is het MER tezamen met de aanvulling beoordeeld.

In de aanbiedingsbrief bij het advies wees de Commissie op het belang van een adequate evaluatie, gezien de in het MER geconstateerde leemten in kennis.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ab Dirkzwager
ing. Albert Dragt
ir. Teeuwen
ir. van Willigenburg

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Visschers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Klockner Scrap Trading Processing B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.4 shredderinstallatie, m.e.r.-plichtig in Besluit m.e.r. 1994

Bijgewerkt op: 10 jul 2018