2430. Bestemmingsplan Weenapoint

De Maarsen Groep wil met woningen, kantoren en voorzieningen de locatie Weenapoint herontwikkelen. Om dit planologisch mogelijk te maken bereidt de gemeente Rotterdam een nieuw bestemmingsplan voor. Het nieuwe bestemmingsplan zal een toename van ca. 68.000 m2 kantoren,  (recreatieve) voorzieningen en woningen mogelijk maken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-04-2010 Adviesaanvraag
30-04-2010 Datum kennisgeving
30-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
07-07-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-06-2011 Kennisgeving MER
07-06-2011 Ter inzage legging MER
22-09-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • De effecten van het voornemen en de alternatieven op verkeer, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, leefbaarheid en gezondheid.
  • Inzicht in de kansen die het voornemen biedt om duurzaamheidsambities en doelstellingen van het Rotterdamse verkeers- en mileubeleid te realiseren.
  • Inzicht in maatregelen gericht op leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatmitigatie waarmee de negatieve effecten van het voornemen zoveel mogelijk gemitigeerd of gecompenseerd kunnen worden.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is. Uit het MER blijkt dat de ontwikkeling van Weenapoint op zich beperkte milieueffecten heeft. Vanwege de reeds zwaarbelaste situatie in het plangebied liggen de belangrijkste milieu-uitdagingen op het gebied van verkeer, luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project betreffende het bestemmingsplan.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project betreffende de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Joep Lax

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: Dick Spel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Rotterdam

Bevoegd gezag
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r.
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 10 jul 2018