2423. Inrichtingsplan Oude Willem, Nationaal Park Drents-Friese Wold

De provincie Drenthe wil de landbouwenclave Oude Willem in het Nationale Park Drents-Friese Wold omvormen tot natuur. Dit houdt onder andere in dat sloten worden gedempt, dat de drainage wordt verwijderd en dat een deel van de gronden een andere functie krijgen. Voorafgaand aan het besluit hierover zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Provincie Drenthe heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
08-04-2010 Adviesaanvraag
12-04-2010 Datum kennisgeving
12-04-2010 Ter inzage legging van de informatie
01-06-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-07-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-08-2014 Kennisgeving MER
21-08-2014 Ter inzage legging MER
29-10-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
04-12-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en de aanvulling daarop
Het aangevulde milieueffectrapport geeft een goed beeld van de bijdrage van de herinrichting van de Oude Willem aan het natuurherstel in het Nationale Park Drents-Friese Wold. Zo laat het rapport duidelijk zien hoe de grondwaterstand wijzigt in de verschillende inrichtingsalternatieven.

Omdat de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding erg onzeker zijn, beveelt de Commissie aan om duidelijk aan te geven wat het nagestreefde eindresultaat is en hoe de provincie de ontwikkelingen wil opvolgen en, als dat nodig is, wil bijsturen.

 

Voorlopig toetsingsadvies
Het oorspronkelijke milieueffectrapport gaf een goed beeld van het totaalpakket aan maatregelen in het Park, zoals het (gedeeltelijke) stopzetten van de waterwinning in Terwisscha. De Commissie miste echter inzicht in de netto bijdrage van de herinrichting van de Oude Willem aan het natuurherstel. Verder waren de inrichtingsalternatieven en het voorkeursplan van de provincie niet goed met elkaar vergeleken. De Commissie adviseerde om dit in een aanvulling op het rapport uit te werken. De provincie heeft dit advies overgenomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie om de projectdoelen en hun hiërarchie en het beoordelingskader waarmee het doelbereik wordt gemeten, helder te beschrijven. Ook moet duidelijk zijn hoe de alternatieven worden opgebouwd en hoe ze zich verhouden tot de projectdoelen. Tenslotte moet het MER de effecten op de natuur beschrijven in de vorm van een voortoets.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wouter Beekman
dr. Robert Maarten van Heeringen
ir. Robbert de Vries
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bestuurscommissie Oude Willem

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 05 nov 2018