2422. Waterkeringen Perkpolder

Rijkswaterstaat Zeeland wil de primaire waterkering bij Perkpolder verleggen, waarmee het mogelijk wordt een buitendijks natuurgebied te realiseren. Voor het verleggen van de waterkering wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-03-2010 Datum kennisgeving
17-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
13-04-2010 Adviesaanvraag
10-06-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
21-03-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie vindt het MER helder en voorzien van goed ondersteunend illustratiemateriaal (foto’s, kaarten). Het geeft duidelijk aan welke alternatieven voor de uitvoering van het nieuwe dijktracé mogelijk zijn en hoe die zich onderling verhouden qua milieugevolgen. Ook zijn de effecten van mogelijke mitigerende maatregelen goed in beeld gebracht. Het toetsingsadvies bevat nog enkele aanbevelingen voor monitoring. Vooral het goed blijven functioneren van de kwelbuizen is van belang om zoute kwel tegen te gaan.

 

Richtlijnenadvies

Voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming moet het MER in ieder geval bevatten:

  • een onderbouwing van de noodzaak en een duidelijke omschrijving van de doelstelling van het voornemen;
  • de omvang van de te realiseren natuur en natuurdoeltypen;
  • een onderbouwing van de keuze voor de plaats en de dimensionering van de dijkopening;
  • de hydraulische randvoorwaarden voor het dijkontwerp en de uitwerking ervan;
  • de effecten van het voornemen op grondwaterstanden en kwel, Natura 2000-gebieden en Ecologische Hoofdstructuur.

Dit project is een vervolg op de m.e.r.-procedure voor de Gebiedsontwikkeling Perkpolder, zie projectnummer 1524.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. Sjef Jansen
Henk Janssen

Voorzitter: Henk Janssen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Waterschap Scheldestromen

Bevoegd gezag
Provincie Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D12 2011: kustverdediging

Bijgewerkt op: 10 jul 2018