2400. Pluimveehouderij Kruisstraat te Herveld, gemeente Overbetuwe

Cobb/Hybro wil een pluimveehouderij in Herveld uitbreiden. Hiervoor moet de gemeente Overbetuwe het bestemmingsplan herzien. Vanwege mogelijke invloed op Natura 2000-gebieden wordt een Passende beoordeling opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
03-03-2010 Adviesaanvraag
11-03-2010 Datum kennisgeving
11-03-2010 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen besluitMER, tevens planMER
27-04-2010 Adviesaanvraag
06-05-2010 Datum kennisgeving
06-05-2010 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-01-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-01-2012 Kennisgeving MER
12-01-2012 Ter inzage legging MER
10-04-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het milieueffectrapport. dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ider geval de volgende informatie moet bevatten:

  • een duidelijke beschrijving en onderbouwing van alternatieven, waarbij wordt uitgegaan van de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan gaat bieden;
  • de maximaal mogelijke gevolgen voor kwetsbare natuur, zoals Natura 2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met name de toekomstige emissies en deposities van verzurende en vermestende stoffen door het initiatief;
  • de geuremmissie als gevolg van het voornemen en de invloed daarvan op de (cumulatieve) geurhinder in de omgeving;
  • de fijn stofemissie als gevolg van het voornemen en de bijdrage ervan aan de fijn stofconcentratie in de directe omgeving.

Daarnaast is het van belang dat het MER een zelfstandig leesbare samenvatting bevat die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.

Toetsing

Cobb/Hybro is een basisfokbedrijf met een bedrijfsopzet die sterk afwijkt van de conventionele pluimveehouderij. Het opgestelde milieueffectrapport (MER) is uitgebreid, goed leesbaar en gestructureerd waarbij de zeer complexe en bijzondere bedrijfsvoering goed inzichtelijk is gemaakt. Vanwege de afwijkende bedrijfsvoering van dit onderzoeksbedrijf worden voor de emissies van ammoniak en fijn stof, vooruitlopend op te verwachten aanpassing in de wetgeving , afwijkende normen gehanteerd voor de feitelijke en de nieuwe bedrijfssituatie. De onderbouwing van deze normen is vastgelegd in een door ASG Wageningen opgesteld rapport. In dit rapport is een inschatting gemaakt van de werkelijke emissiecijfers voor dit specifieke onderzoeksbedrijf. Het rapport is niet overal consistent in de presentatie van uitkomsten, maar de juiste informatie is er wel uit te herleiden. Daarnaast zijn de milieueffecten ook doorgerekend op basis van de voorgeschreven emissiewaarden, wat leidt tot een overschatting van de daadwerkelijke effecten en daarmee als worst-case gezien moet worden.

De Commissie  signaleerde bij toetsing aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen echter een aantal tekortkomingen, die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met initiatiefnemer en bevoegd gezag. Tijdens dit gesprek is een toelichting gegeven over:
• de invoerparameters voor de emissieberekeningen;
• de uitwerking van de maximale variant.


Deze informatie is tevens vastgelegd in een document. Het MER en dit document samen bevatten de essentiële informatie die nodig is om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over het bestemmingsplan en de vergunning.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Hoeve
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Cobb/Hydro BV

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018