2396. Dijkversterking Den Oever

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de veiligheid van de Hoogwaterkering in Den Oever verhogen door aanpassingen aan de havendijk en/of de havendammen. Na afronding voldoet de Hoogwaterkering voor de eerstvolgende 50 jaar weer aan het wettelijk vastgelegde veiligheidsniveau. Voor dit project wordt een dijkversterkingsplan opgesteld, waarbij ook eventuele gevolgen voor bestemmingsplannen in beeld worden gebracht. Bij de voorgenomen dijkversterking zijn er twee Natura-2000 gebieden aanwezig waar significante gevolgen op voorhand niet zijn uitgesloten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-02-2010 Adviesaanvraag
22-02-2010 Datum kennisgeving
22-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
28-05-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
18-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-03-2016 Kennisgeving MER
16-03-2016 Ter inzage legging MER
03-06-2016 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
06-06-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is omvangrijk en toch toegankelijk geschreven met een uitstekende samenvatting. Het rapport laat zien dat in de omgeving van Den Oever ook andere projecten plaatsvinden, zoals de dijkversterking Afsluitdijk en aanpassingen aan de sluizen. In de aanvulling is nu duidelijk omschreven welke dammen onder de dijkversterking Den Oever vallen en wat bij het project Afsluitdijk hoort. Daardoor is nu ook duidelijk geworden dat de dammen die voor de Afsluitdijk op sterkte worden gebracht, altijd bijdragen aan de veiligheid van de dijk bij Den Oever. De Commissie vindt daarnaast dat nu de effecten op verstoringsgevoelige vogelsoorten zoals de scholekster, waarvan een aanzienlijk deel van de landelijke populatie rust en eet in de buurt van Den Oever, voldoende zijn onderzocht. Hierdoor is duidelijk dat deze soorten niet teveel schade ondervinden door het voornemen.
 

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport is omvangrijk en toch toegankelijk geschreven met een uitstekende samenvatting.  In het rapport is echter niet duidelijk omschreven wat onder de dijkversterking Den Oever valt en wat bij andere projecten hoort. Als dit duidelijk is kunnen de milieugevolgen van deze dijkversterking goed worden beoordeeld.
De Commissie vindt daarnaast dat de effecten op verstoringsgevoelige vogelsoorten zoals de Scholekster, waarvan een aanzienlijk deel van de landelijke populatie rust en eet in de buurt van Den Oever, niet voldoende zijn onderzocht. Hierdoor is onduidelijk of deze soorten niet teveel schade ondervinden en of er maatregelen nodig zijn om deze schade te voorkomen.


Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt om in het MER een heldere analyse van de veiligheidsproblemen in de huidige en toekomstige situatie op te nemen, alsmede een beschrijving van de huidige wateroverlast op het haventerrein. Tevens dient het MER een beschouwing te bevatten van mogelijke alternatieven die aansluiten op de doelstelling(en). In geval "vermindering van wateroverlast op het haventerrein" naast een "veilige waterkering" ook een doelstelling is/wordt, dan dient een breder palet aan alternatieven beschouwd te worden dan opgenomen in de startnotitie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
dr. ir. Zwanette Jager
drs. Marinus Kooiman

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 05 jul 2016