2392. Uitbreiding varkenshouderij Peters, gemeente Wijchen

De heer T. Peters is voornemens zijn varkenshouderij aan de Balgoijseweg 80a te Balgoij uit te breiden. In de nieuwe situatie zullen bestaande stallen, die plaats bieden aan 2.820 vleesvarkens, worden afgebroken en een nieuwe stal met twee verdiepingen worden gerealiseerd voor 10.800 vleesvarkens.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-02-2010 Adviesaanvraag
17-02-2010 Datum kennisgeving
17-02-2010 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2010 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER voldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als in ieder geval de volgende informatie is opgenomen:

  • de gevolgen van het voornemen op natuur, zoals de Natura 2000-gebieden ‘Sint Jansberg’, ‘Bruuk’, ‘Gelderse Poort’ en ‘Uiterwaarden Waal’, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de beschermde natuurmonumenten ‘Terreinen boswachterij Groesbeek’, ‘Bronnenbos Refter’ en ‘Oude Waal’. Met name de effecten door de toekomstige emissie en depositie van verzurende en vermestende stoffen door het bedrijf zijn daarbij van belang;
  • de geuremissie van het bedrijf en de invloed daarvan op de geurhinder in de omgeving;
  • de emissie van fijn stof van het bedrijf en de bijdrage ervan aan de concentratie fijn stof in de directe omgeving van het initiatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rob Aagten
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Leonie Dekker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. T. Peters

Bevoegd gezag
Gemeente Wijchen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 05 nov 2018