2390. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EZ.  

Procedure en adviezen

Toetsing
16-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-10-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Monitoringsadvies 2010
Persbericht bij het advies

Opmerkingen bij de advisering

Samenvatting
Het oordeel van de auditcommissie over de monitoring 2010 (over het monitoringsjaar 2009) kan worden samengevat in de volgende hoofdpunten:

  1. In de rapportage wordt geconcludeerd dat de bodemdalingsnelheden binnen de toegestane gebruiksruimte blijven. Daarmee wordt aan de belangrijkste randvoorwaarde voldaan. De auditcommissie vindt deze conclusie aannemelijk;
  2. Overeenkomstig de verwachting zijn uit de resultaten van de monitoring conform de Nb-wetvergunningen nog geen aanwijzingen naar voren gekomen over trendmatige veranderingen, de meetperiode is namelijk nog te kort. Hierdoor zijn ook nog geen conclusies te trekken over mogelijke gevolgen van de bodemdaling door de gaswinning op de natuur;
  3. De rapportage geeft nog geen integraal beeld van de monitoringsresultaten in relatie tot de mogelijke effecten. Deze integraliteit kan zichtbaar gemaakt worden door de onderlinge samenhang tussen de resultaten van de afzonderlijke signaleringsmetingen te beschrijven en in te gaan op de waarde hiervan bij de beantwoording van de vraag: Is er wel of niet een verband met bodemdaling door gaswinning;
  4. Mede in vervolg op de eerdere adviezen van de auditcommissie is het monitoringsprogramma uitgebreid en verder uitgewerkt. De kwaliteit van de onderliggende rapportages is over het geheel genomen de afgelopen 3 jaar duidelijk verbeterd. Verdere optimalisatie van de signaleringsmetingen is op onderdelen nog wenselijk. De voorziene evaluatie (2012) is daarbij een goed richtpunt. In het advies geeft de auditcommissie hierover aanbevelingen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
prof. ir. van der Vuurst de Vries
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018