2386. Structuurvisie Gebiedsopgave Grenscorridor N69

De provincie Noord-Brabant wil de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek op en rond de N69 oplossen en tegelijkertijd de kwaliteit van landschap, natuur, water, wonen, werken en recreëren verbeteren. De keuzes die hiervoor gemaakt worden, worden vastgelegd in een herziene provinciale structuurvisie Grenscorridor N69.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau planMER
28-01-2010 Adviesaanvraag
Reikwijdte en detailniveau
09-08-2010 Adviesaanvraag
11-08-2010 Datum kennisgeving
11-08-2010 Ter inzage legging van de informatie
27-10-2010 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
13-07-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-07-2011 Kennisgeving MER
20-07-2011 Ter inzage legging MER
Persbericht_N69
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
27-12-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-03-2012 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER beschrijft nuttige alternatieven. Aandachtpunt is een aantal nog niet opgeloste knelpunten voor de leefbaarheid (geluid) in de dorpskernen van Valkenswaard, Aalst en Waalre en bij Belgische natuurgebieden.

 

Richtlijnenadvies
De Commissie vraagt om de knelpunten en doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, landschap en cultuurhistorie, woon- en leefmilieu (verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en recreatie), bodem, water en natuur en het MER op een gebiedsgerichte wijze te analyseren. En vervolgens de belangrijkste dilemma's en afwegingen en doelstellingen die uit deze analyse te volgen. De Commissie vraagt om op basis hiervan de trechtering van de alternatieven te onderbouwen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
ing. Laurent de Jong, M.Sc.
ir. Joep Lax
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
003.1 tot 1-4-2011: Vrijwillig advies r&d of richtlijnen
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 10 jul 2018